Đối tượng bảo hiểm:

Lái xe, phụ xe và những người khác được chở trên xe cơ giới (gọi chung là người được bảo hiểm).

Phạm vi bảo hiểm:

Thiệt hại thân thể đối với người được bảo hiểm do tai nạn khi đang ở trên xe, lên xuống xe trong quá trình xe đang tham gia giao thông trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Mức trách nhiệm bảo hiểm:

Khách hàng có thể lựa chọn tham gia MTNBH từ 1 triệu đồng  đến 10 triệu đồng/người/vụ. (Ngoài ra, khách hàng có thể thỏa thuận với MIC để tham gia bảo hiểm với mức trách nhiệm cao hơn).

Phí bảo hiểm: 

0,1% x Mức trách nhiệm bảo hiểm x Số người tham gia BH