Bảo hiểm tnds bắt buộc của chủ xe cơ giới theo Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2021 về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới và Thông tư 04/2021/TT-BTC qui định chi tiết.

Đối tượng áp dụng

Chủ xe cơ giới tham gia giao thông và hoạt động trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Mức trách nhiệm bảo hiểm

– Về người: 150.000.000 vnđ cho một người trong một vụ.
– Về tài sản:
Xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự: 50.000.000 vnđ trong một vụ tai nạn.
Xe ô tô, máy kéo, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi xe ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng: 100.000.000 vnđ trong một vụ tai nạn.

Phí bảo hiểm

Theo phụ lục I của thông tư 04/2021/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2021.